Den norske skjøgekyrkja står i full blome

Åtte av tolv biskoper vil vie homofile.

Fleirtalet av biskopane i den norske kyrkja har gjort Satan til herre.

Fleirtalet av biskopane i den norske kyrkja har gjort Satan til herre.

Åtte av tolv biskoper i Den norske kirke ønsker at kirken skal kunne vie homofile. I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig. Mindretallet kan ikke slutte seg til dette.

Den norske kirkes biskoper har denne uken vært samlet til Bispemøte. En hovedsak på møtet var å komme med en ny læremessig vurdering av hvorvidt kirken kan vie homofile.

Da Kirkerådet i 2009 drøftet oppfølging av ny ekteskapslov, kom rådet med en henstilling til Bispemøtet om en bred og helhetlig fremstilling av samlivsetiske problemstillinger.

Flertallsbiskopene Byfuglien, Dahl, Fiske, Jørgensen, Kjølaas, Pettersen, Singsaas og Sommerfeldt erkjenner at samholdet i kirken er satt på en alvorlig prøve i denne saken.

De understreker at deres anbefaling ikke er løsning som ivaretar alle konsekvenser av deres teologiske posisjon.

- Den vil imidlertid synliggjøre at kirken er felles om å anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv og aksepterer deres ønske om kirkelig forbønn for slike borgerlig inngåtte ekteskap. Det vil samtidig gi vår kirke en felles ordning og slik skape liturgisk orden, skriver flertallet.

Bispemøtets mindretall, biskopene Kvarme, Midttømme, Nordhaug og Reinertsen, går ikke inn for dette.

De peker i stedet på Bispemøtets tidligere uttalelse (Sak 36/08 fra Bispemøtet 2.-7. oktober 2008) om at forbønn «kan skje på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. Bispemøtet fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må fremstå som en ny liturgisk ordning eller ha vigselslignende karakter».

Mindretallsbiskopene mener at likekjønnet samliv ikke kan være et ekteskap etter kristen teologi:

- Å definere likekjønnede samliv som ekteskap vil innebære et radikalt brudd med det som alltid har vært kirkens lære, og vi kan ikke se at det finnes teologisk grunnlag for å foreta et slikt brudd, skriver de i Bispemøtets uttalelse.

Verken flertallet eller mindretallet finner at uenigheten mellom biskopene er av en slik karakter at den rokker ved deres felles forståelse av evangeliet. Et samlet bispemøte konkluderer med at

- . . .uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.

Kjelde: Kirken.no

Min kommentar:

Homofili var ein folkesjukdom i byane Sodoma og Gomorrah. Abraham klarte ikkje å finne 10 rettvise menneske i desse byane, og Jesus Messias utsletta byane.

Far, Son og Heilag Ånd er ein Gud, Israel sin Gud.

Jesus åtvarar oss om at det skal bli som i Sodoma like før Han kjem attende. Og lagnaden til dei som lever i sodomi, eller velsignar denne synda, vil bli den same som sist.

I den siste geerasjonen har den norske kyrkja blitt teken over av Marxistiske krefter, ikkje minst gjennom dei siste åtte årene med raudgrønt styre.

No framstår den norske kyrkja som ei klart definerbar skjøgekyrkje, og dei som vil halde fram med å stå som medlem av denne religiøse rørsla, må lese om dei Bibelske konsekvensane.

            Paulus’ første brev til Timoteus

Men vi veit at lova er god om vi bruker henne slik ho skal brukast, og forstår at ho ikkje er gjeven for rettferdige, men for lovbrytarar og ulydige, ugudelege og syndarar, gudsfornektarar og vanheilage, og for dei som slår far sin eller mor si, for mordarar, dei som driv hor, menn som ligg med menn, dei som driv med menneskehandel, løgnarar og dei som sver falsk eid, og kva som elles måtte strida mot den sunne læra.

Openbaringsboka 22:14:15.

Sæle er dei som vaskar kappene sine, så dei får rett til å eta av livsens tre og gå inn gjennom portane i byen. Men utanfor er hundane og dei som fer med trolldom, og dei som driv hor, mordarane, avgudsdyrkarane og alle som elskar løgn og talar løgn.

Den som œrer Jesus kun med munnen, men som i handling viser at han har gjort Satan til Herre, vil ikkje sleppe inn i himmelrike. Det står tydeleg i Bibelen.

Så får du ta konsekvensen av dette, om du ikkje vil lye Gud sitt Ord.

Skriven av Ivar Fjeld

About these ads

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Uncategorized

<\!-- /#footer-out -->